شرکت الماس سبزتاب

شرکت الماس سبزتاب

مدیر عامل: علی فرزبدسال تأسیس شرکت: ۱۳۹۵

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۵

ایده محوری: تولید گیاهان زینتی با استفاده از هورمون های گیاهی

زمینه فعالیت: تولید گیاهان زینتی  پیوندی  با استفاده از فناوری جدید و تولید انواع کاج ها و سروها و لیدی پالم

محصولات / خدمات:

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: ۸۰۰۰۰ اصله در خت زینتیتماس با ما

پست الکترونیک: mohtasham2007@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۱۱۷۱۸۲۳۷

نشانی: کرد کوی – رو بروی روستای النگ  دانشکده شهید روحا نی فرد

 کدپستی: