مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

خانه     درباره ما    پذیرش    خدمات    شرکت ها     فرم ها    دستورالعمل ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

rahbarعلم و فناوری یکی از پایه های اقتدار اقتصادی یک ملت اســت. یک ملت با داشــتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی می شــود. به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری، من نسبت به این مسئله حساسم.

(فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در سال ۱۳۹۱)


 


rohaniتقویت شرکت های دانش بنیان از سیاست ها و اولویت های دولت است و حضور موفق کشور در رقابت جهانی در گرو توسعه شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی و برندسازی و عبور از مقاله نویسی است.

(بیانات دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور در هیأت دولت، شهریور ۱۳۹۳)

                                                                                                                           

اطلاعیه های مرکز رشد