شرکت ها

خانه     درباره ما    پذیرش    خدمات    شرکت ها     فرم ها    دستورالعمل ها

معرفی هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 

۱- شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی دانش بنیان تمیشه

۲- شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهی هیرکان

۳- شرکت تعاونی دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان

۴- شرکت تعاونی دانش بنیان ایده پردازان هیرکان

۵- شرکت مه آسا نقش گلستان

۶- شرکت هم اندیشان نوین طرح گلستان

۷- شرکت پویندگان دانش سبز هیرکان

۸- شرکت پایدار کشت آریا

۹- شرکت سبز بوم گستر گلستان

۱۰- شرکت به نژاد پرور کوهستان شاهکوه

۱۱- شرکت تعاونی پرتو الکترون کیمیا

۱۲- شرکت به فرآوران بذر و الیاف پنبه

۱۳- شرکت تولید و توسعه رستاک هیرکان

۱۴- شرکت انرژی ساز دقیق

۱۵- شرکت کیمیا زیست صحرا

۱۶- شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی و دامپروری

۱۷- شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی دانش بنیان سبز اندیشان

۱۸- شرکت الماس سبزتاب