آرشیو نویسنده : مدیریت سایت

ارائه گزارش جامع برنامه ها، دستاوردها و یافته های تحقیقاتی و اهمیت گیاه باقلا در اقتصاد کشاورزان، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی توسط دکتر شیخ در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق کشوری باقلا و محقق مسول ...

ادامه مطلب »

ارائه گزارش جامع برنامه ها، دستاوردها و یافته های تحقیقاتی غلات مرکز تحقیقات و آموزش گلستان توسط دکتر سوقی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

دکتر حبیب اله سوقی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی و پژوهشگر غلات، گزارش فاخر برنامه ها، دستاوردها و یافته های تحقیقاتی ...

ادامه مطلب »

دریافت امتیاز و تقدیر مهندس معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس از سوی رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

مهندس معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ...

ادامه مطلب »