خوش آمدید

آرشیو نویسنده: مدیریت سایت

بازدید مسول آموزش کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از روند آموزش عملی کارکنان تازه استخدام امور دام استان گلستان

مهندس عبدالعزیز حرمتیان مسول آموزش کارکنان بخش آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و کارشناس ارشد ...

متن کامل »

تهیه گزارش تلویزیونی برداشت مزرعه سویا بر روی بسترهای بلند در استان گلستان به همت پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد کشاورزی و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ...

متن کامل »