تارنما

رونمایی از ارقام کنسانتره خوراک دام پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان

در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گلستان از ارقام دستاورد جدید کنسانتره خوراک دام سایت پژوهشی، آموزشی ...

ادامه مطلب »

رونمایی از رقم جدید باقلای پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان

در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گلستان از رقم دستاورد جدید باقلای دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر مرکز ...

ادامه مطلب »

رونمایی از دستاورد ایزوله پروتئینی کانولای پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان

در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گلستان از دستاورد ایزوله پروتئینی کانولای دکترعلیرضا قدس ولی پژوهشگر بخش ...

ادامه مطلب »