برگزاری جلسه برنامه ریزی گردهمایی محققان معین منطقه یک در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در راستای برگزاری شایسته گردهمایی محققان معین منطقه یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جلسه برنامه ریزی برگزاری این مهم در محل دفتر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با حضور نمایندگان مرکز و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که به ریاست دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و گروهی از همکاران مرکز و مهندس ملاعلی مدیر ترویج استان و گروهی از همکاران ایشان حضورداشتند در خصوص برنامه های قابل ارایه در این نشست گفتگو و برنامه ریزی شد.

پاسخ دهید