بازدید محققان فائو و دکتر دانشیان و مدیرکل دفتر پنبه و دانه های روغنی از گنجینه طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

در راستای برنامه توسعه سویا در استان گلستان دکتر پائولو و دکتر آلفردو از محققان فائو (FAO) به همراه مهندس ابراهیم هزارجریبی مدیرکل دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی و دکتر جهانفر دانشیان مدیرکل دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و محقق دانه های روغنی و دکتر ابوافضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه و طرح­های تحقیقاتی سویا در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد فائو ومعاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با موضوع توسعه پایدار تولید دانه های روغنی با تا کید بر زنجیره ارزش سویا انجام شد دکتر آلفردو ایمپیکلیا مسئول ارشد فنی پروژه و دکتر پائولو رابرتو گلرانی مشاور بین المللی پروژه، مهندس حاجیلری معاون مجری دانه های روغنی کشور، مهندس موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد کشوری و جمعی از پژوهشگران دانه های روغنی مرکز حضور داشتند در ابتدا دکتر فرجی رئیس مرکز توضیحات کاملی از روند اجرای آزمایشات و برنامه های توسعه سویا در استان گلستان ارایه نمودند. سپس ازطرح های به نژادی و به زراعی سویا بازدید شد و در پایان نشستی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان با حضور محققان دانه های روغنی، برنامه های توسعه سویا در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پاسخ دهید