جمع آوری یک گونه انحصاری ایران و استان گلستان برای اولین بار در ایران توسط پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان موفق به جمع آوری یک گونه انحصاری ایران و استان گلستان برای اولین بار در ایران شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: برای اولین بار از گونه Crocus zubovii Ruksans که در سال ۲۰۱۷ توسط یک محقق اروپایی به عنوان گونه ای جدید برای عالم گیاهشناسی از استان گلستان معرفی شده است؛ جمع آوری نمونه آن توسط دکتر فاطمه فدایی عضو هیات علمی این بخش با موفقیت انجام گرفت و در حال حاضر تنها نمونه آن در ایران در هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان نگهداری می گردد.

پاسخ دهید