بازدید دکتر فرجی از برنامه های ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از برنامه های تحقیقاتی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه وابسته به این مرکز دوم تیر ماه ۹۸ بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس کریم مقصودلو رییس ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه در این خصوص گفت: در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز انجام شد ایشان از پروژه‌ها و طرح‌های اجراشده و همچنین برنامه های عمرانی و توسعه ای بازدید نمودند.