دریافت امتیاز و تقدیر دکتر شیخ پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر شیخ پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید باقلا به نام مهتا، همراه با دریافت ۸ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.
رقم جدید باقلا به نام مهتا با ویژگی فرم بوته ایستاده و قابلیت برداشت مکانیزه، نسبت پایین پوسته به وزن کل غلاف، میزان تانن کم، تعداد شاخه بارور زیاد و مقاومت نسبت به بیماری لکه برگی باقلا، مناسب برای کشت درمناطق معتدل و معتدل سرد می باشد.
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.