پایش دقیق مزارع خشکه کاری برنج به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پایش دقیق مزارع و روند برنامه های کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مرداد ماه ۱۳۹۸در حال انجام است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه با توجه به اجرای طرح خشکه کاری برنج در وسعت زیادی از استان، طرح پژوهشی در همین راستا مصوب شده تا آفات، بیماری و علف های هرز این مزراع را پایش کند.
در این راستا هر هفته در دو نوبت، محققان بخش گیاهپزشکی به بازدید از مزارع در نقاط مختلف استان عازم شده و اطلاعات مر بوط به بیماری ها، علف های هرز و آفات را یادداشت برداری نموده تا در نهایت یک پایش دقیق و کارآمدی از این عوامل خسارت زای مزراع بدست آوردند و در نهایت بتوان توصیه های فنی لازم به کشاورزان در این زمینه را با توجه به افزایش سطح زیرکشت خشکه کاری به کشاورزان زحمتکش در این روش، داشته باشند.