نمونه برداری از علف های هرز مزارع خشکه کاری برنج به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نمونه برداری از علف های هرز مزارع در روند برنامه های کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: با توجه به اجرای طرح خشکه کاری برنج به منظور بررسی اثرات مختلف علف کش ها روی کنترل علف های هرز پایلوت های مختلف و از آنجا که در آستانه مرحله برداشت برنج بوده همکاران بخش علف هرز به نمونه برداری از علف های هرز مزارع در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله پرداخته تا در آزمایشگاه علف هرز بخش تحقیقاتی گیاهپزشکی مورد ارزیابی قرار دهند.