برگزاری دوره آموزشی مصرف کود های شیمیایی همراه آب و آبیاری در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی مصرف کود های شیمیایی همراه آب و آبیاری ویژه آموزش کارکنان مجموعه جهادکشاورزی استان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۳۵ نفر از کارشناسان مجموعه می باشد و مدرس این برنامه دکتر کلثوم  عبدالهی در قالب ۳۶ ساعت  (شش روز) آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.