حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کنجد

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۸ به منطور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به برداشت مزراع کنجد بصورت مکانیزه در سال زراعی جاری و مسائل مربوط به کاشت و داشت و برداشت و کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز آن در سال زراعی آینده، در جلسه ایی در دفتر معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه که با حضور مهندس عباسی، مهندس موسی خانی و همکاران این مرکز: دکتر کیانی، دکتر مختارپور، دکتر آقاجانی، مهندس مبشری، دکتر حقیقی، دکتر پیغام زاده، مهندس صادق نژاد و دکتر محبوبه شریفی برگزار شد به منطور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به برداشت مزراع کنجد بصورت مکانیزه در سال زراعی جاری و مسائل مربوط به کاشت و داشت و برداشت و کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز آن در سال زراعی آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تیم محققان این مرکز روی موضوع کاشت کنجد دستاوردها و نتایج حاصل از بررسی ها و مشاهدات خود روی طرح های در حال اجرا این حوزه را به اشتراک با سایر کارشناسان جهاد کشاورزی گذاشته و در زمینه فعالیت خود نتایج حاصل از بررسی ها را ارائه کردند.