انجام طرح بررسی دستاوردهای عارضه عدم غلاف بندی سویا به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش، طرح تحقیقاتی جهت پایش عارضه عدم غلاف بندی سویا، را در دست اجرا دارند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در راستای ارائه و به کارگیری دستاوردهای پژوهشی کنترل عارضه عدم غلاف بندی سویا و در ادامه بررسی و تحقیق در این زمینه، دکتر شاملی طرح تحقیقاتی را به اجرا درآورده که نتایج آن تایید بر یافته های پیشین بدست آمده بوده و بوته های سویا مبتلا به عدم غلاف بندی در طرح تحقیقاتی ایشان مشاهده گردید.
بدین منظور بازدیدی توسط مجری طرح از موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور سرکار خانم دکتر غایب که روی فیتو پلاسمای در عارضه اختلال و عدم غلاف بندی به همراه دکتر شاملی در تاریخ ۶ مهرماه انجام گرفت و نتایج حاصله از طرح مورد تایید قرار گرفت.