بازدید کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع کنجد منطقه

اعضای کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز سه شنبه مورخه ۹/۷/۱۳۹۸ از مزارع کنجد منطقه بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به منظور بازدید و ارائه نقطه نظرات در خصوص بررسی مسائل و مشکلات زراعت کنجد و برنامه ریزی بهتر برای سال آینده دکتر فرجی ریاست مرکز به اتفاق مهندس موسی خانی رییس اداره پنبه و دانه های روغنی استان و اعضای کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی با تیم محققان بیماری های گیاهی و محقق مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی عازم انبارالوم شدند و یکایک مزارع کنجد منطقه را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.
در ادامه تیم کارشناسی فوق الذکر از مزارع ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراق محله و کشت نشایی این محصول نیز بازدید نمودند.
در خاتمه طی جلسه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراق محله تیم کارشناسی نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و مقرر گردید با توجه به اینکه کنجد می تواند جایگزین مناسبی برای برنج و الگوی کشت باشد توجه بیشتری شود، طرح تحقیقاتی متشکل از تمامی دیسیپلین های تحقیقاتی تدوین و پیگیری تامین اعتبار آن باشد و تمرکز بیشتر روی مسائل و مشکلات بیماری های کنجد و مکانیزاسیون برای برداشت این زراعت صورت پذیرد.