نشست صمیمی گروهی از مدیران سازمان تحقیقات با همکاران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکزتحقیقات وآموزش گلستان

همکاران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست صمیمی با دکتر زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر حسین جعفری رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و دکتر اسکندر زند مشاور وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دراین برنامه که با حضور دکتر فرجی رییس، دکتر کیانی معاون پژوهشی و دکتر آقاجانی معاون آموزشی در محل دفتر بخش انجام شد ابتدا دکتر یونس آبادی رییس بخش ضمن خوش آمد به حاضران، ضمن معرفی کامل بخش و دستاوردها و ویژگی ها، در خصوص وضعیت برنامه ها، پروژه ها و مشکلات و سایر موضوعات بخش با گروه حاضر گفتگو نمودند و مدیران حاضر نیز رهنمودها و نقطه نظرات خود را در زمینه مسایل طرح شده بیان نمودند.