برگزاری جلسه نهایی طرح خشکه کاری برنج در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه نهایی ارزیابی وضعیت کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) روز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ با حضور دکتر ابولفضل فرجی رییس و دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز، مهندس محمد سبزه مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و گروهی از کارشناسان بخش اجرا و پژوهشگران این مرکز در محل دفتر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، با عنایت به فصل برداشت برنج(هوازی-غیرهوازی) و بمنظورجمع بندی گزارشات از پایش ومونیتورینگ اراضی خشکه کاری برنج درسطح استان و تهیه گزارش جامع ازاقدامات و عملیات انجام شده جهت ارائه جلسه ای با حضور اعضای عضو کمیته برگزار شد و ضمن مرور مصوبات ششمین صورتجلسه که در دستور کار قرارداشت تحلیل جامع ۱۲ پروژه تحقیقاتی انجام شده و نتایج پایش مزارع استان مورد ارزیابی و تحلیل نهایی جهت این مهم قرار گرفت.