بازدید دوره ای باغات مرکبات استان جهت بررسی وضعیت مگس میوه مدیترانه ای به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش و نظارت بر باغات مرکبات استان جهت بررسی وضعیت مگس میوه مدیترانه ای، برای بازدید منظم جهت پایش حضور می یابند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت:
با توجه به معضل پیش آمد در استان در ارتباط با خسارت شدید و طغیان مگس میوه مدیترانه در باغات مرکبات استان بازدیدهایی از این باغات انجام گرفت.
محققین و کارشناسان بخش آفات مرکز مهندس مبشری، مهندس قادری و مهندس کیانپور به همراه دکتر غزنوی رئیس بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و همچنین دکتر مافی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران از باغات آلوده استان به مگس میوه مدیترانه ایی بازدید به عمل آورده و راهکارهایی را که تا به امروز به باغداران توصیه شده را به بررسی و نتایج آن را ارزیابی کرده و توصیه های جدید جهت جلوگیری از پیشروی این آفت در باغات را به باغداران در ناحیه غرب استان با توجه به شدت حضور و گسترش این آفت اعلام کردند.