اجرای طرح ملی مدیریت تلفیقی کلزا به همت محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمدحسین ارزانش عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، طرح ملی مدیریت تلفیقی کلزا در برخی از مناطق سرد و گرم کشور در استان گلستان در دست اجرا می باشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمدرضا پهلوان راد رییس بخش تحقیقات خاک و آب در این خصوص گفتدر راستای اجرای طرح ملی مدیریت تلفیقی کلزا در برخی از مناطق سرد و گرم کشور در استان گلستان قابل ذکر است این طرح طی سال های زراعی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ باعث افزایش ۱۳۱ تا ۵۲۰ کیلوگرم عملکرد نسبت به مزارع کشاورز در علی آباد و گمیشان شده است. این پروژه تحقیقاتی توسط دکتر محمدحسین ارزانش، مهندس اسفندیاری و مهندی ثابتی در دو مزرعه انتخابی از این دو شهرستان به  اجرا در آمده است.