بازدید مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم از طرح های تحقیقاتی ایستگاه عراقی محله گرگان

مهندس اسفندیاری پور مشاور وزیر در طرح گندم به اتفاق هیات همراه از روند برنامه های پژوهشی و همچنین طرح های تحقیقاتی گندم در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور مهندس سهرابی معاون مجری طرح محوری گندم، مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی، مهندس مهقانی مدیر زراعت سازمان و جمعی از کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و گروهی از پژوهشگران انجام شد ابتدا از مزرعه ترویجی گیاهان علوفه ای پاییزه بازدید شد و دکتر فیض بخش ریاست ایستگاه، توضیحات کاملی در زمینه اهمیت تولید علوفه در فصل پاییز و زمستان  بیان کرد. در ادامه از  هسته های اولیه بذر و برنامه های تکثیر لاین های امیدبخش گندم و لاین ها و ارقام بین الملل  و طرح های اجرا شده در ایستگاه بازدید شد و دکتر سوقی پژوهشگر غلات بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز توضیحات لازم را در خصوص طرح های تحقیقاتی، ارقام و لاین ها از نظر مسائل مختلف از جمله مقاومت به بیماری ها و کیفیت آنها برای حاضران بیان نمود.