برگزاری  دوره آموزشی غیرحضوری استقرار نظام مدیریت عملکرد در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی غیرحضوری  استقرار نظام مدیریت عملکرد در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد علی آقاجانی معاون آموزشی مرکز در خصوص سیاست‌های آموزشی مرکز در این برهه حساس گفت: روزهای سختی است و همانطور که منابع بهداشتی کشور تاکید دارند برای کنترل و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، بسیاری از ما در شرایط ویژه محدودیت ارتباط و برگزاری دوره های حضوری  هستیم.

در همین راستا برای تبدیل محدودیت های ارتباط به فضای گسترش دانش، همکاران این مرکز از دوره آموزشی غیرحضوری استقرار نظام مدیریت عملکرد بهره مند شدند و آموزش های این حوزه را در قالب منابع تحت عناوین: ارزشیابی عملکرد کارکنان، استقرار نظام مدیریت عملکرد، آیین نامه نظارت، ارزشیابی و ارزیابی عملکرد مدیران و شیوه نامه ارزیابی عملکرد موسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی پژوهشی دریافت نموده و در انتها آزمون دوره را گذراندند.