بازدید دکتر فرجی از روند برنامه های پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

دکتر ابوافضل فرجی رئیس به همراه دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و روند اجرای طرح های پژوهشی و برداشت مزارع در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) در خرداد ماه ۹۹ بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر فرجی ضمن دیدار از بخش های مختلف، از طرح ها و پروژه های اجرا شده در ایستگاه بازدید نمودند و دکتر فیض بخش رییس ایبستگاه، اطلاعات کاملی از روند اجرای طرح های تحقیقاتی و برنامه های تولید بذر را ارائه نمود.
در ادامه این برنامه از طرح های کنجد ناشکوفا، پروژه های خشکه کاری برنج، پروژه های باقلا، کلزا و گندم آبی بازدید بعمل امد و در خاتمه تصمیماتی در خصوص اجرای بهینه طرح ها اتخاذ گردید.

پاسخ دهید