برگزاری جلسه کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پیرو جلسات، برنامه ها و بازدیدهای انجام شده کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از بخش ها و واحدهای مختلف در سال ۱۳۹۸ و جمع بندی آن و ارایه برنامه های کنشمند برای سال ۱۳۹۹، جلسه ای با حضور اعضای کمیته، دکتر ابوالفضل فرجی ریاست و معاونان پشتیبانی مرکز برگزار و مهمترین مسائل و مشکلات این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مهندس مریم غزائی یان ضمن تشکر از ریاست مرکز و معاونان ایشان، خلاصه ای از مهمترین مسایل و مشکلات موجود و نتایج بازدید سال گذشته اعضای کمیته از بخش های زراعی –  باغی، واحد آموزش کردکوی ، ایستگاه گنبد ، واحد پشتیبانی و نقلیه را ارائه کرد و به اطلاع رساند. در این گزارش که مشکلات و موارد مطرح شده کارکنان و مسئولان واحدها مطرح شد، توسط اعضای حاضر در جلسه  به طور کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات، پیشنهاد گردید.

در ادامه جناب دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی و برنامه ریزی مرکز، ضمن پاسخ دهی به مشکلات رفاهی و هزینه های کارگری در اجرای طرح های تحقیقاتی، خواستار مراجعه به موقع و پیگیری مسئولان به ویژه ایستگاه های تحقیقاتی جهت پرداخت حق الزحمه کارگری و نیز ارائه فهرست میزان پرداختی کارکنان زیرمجموعه خود به واحد پشتیبانی شد .

در پایان، دکتر فرجی، ضمن تشکر از اعضای کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز جهت پیگیری امور و تلاش جهت برطرف کردن مشکلات موجود، به تمامی موارد مطرح شده پاسخ دادند و با جمع بندی مطالب مطرح شده، خواستار برگزاری نشست عمومی کارکنان به ویژه اعضای غیرهیات علمی با مدیران مرکز شدند.

پاسخ دهید