مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

خانه     درباره ما    پذیرش    خدمات    شرکت ها     فرم ها    دستورالعمل ها

rahbarعلم و فناوری یکی از پایه های اقتدار اقتصادی یک ملت اســت. یک ملت با داشــتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی می شــود. به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری، من نسبت به این مسئله حساسم.

(فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در سال ۱۳۹۱)

√ فراخوان پذیرش واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

                                                       

دفتر امور فناوری سازمان

سامانه جامع امور فناوری کشاورزی

مرکز کارآفرینی موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گلستان

                                                       

رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت های دانش بنیان