خدمات اداری

فرم ها و آیین نامه ها

چاپ پوستر

قرارداد دانشجویی

تقاضای همکاری با دانشگاه

گواهی مشارکت در جلسات

گواهی مشارکت در برنامه های تلویزیونی

تمدید مدت اجرای طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه ارتقاء رتبه اعضاء هیات علمی

کارنامه پژوهشی

ارتقاء هیئت علمی

گزارش ۳ ماهه طرح خاص

گواهی مشارکت در جذب اعتبار

گواهی مشارکت در کارگاه

تقاضای تدریس در دانشگاه

شیوه نامه درج نام سازمان در انتشارات علمی

مجوز طرح تحقیقاتی

اطلاعات در خصوص بیمه تکمیلی تجارت نو

قابل توجه همکاران

از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ لغایت ۱۴۰۲/۲/۳۱ به مدت یکسال بیمه تکمیلی درمان مرکز با بیمه تجارت نو قرارداد بسته با مبلغ ماهیانه ۱۹۸۰۵۰۰ ریال می باشد و مقرر است به استناد نامه شماره ۸۰۷۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ از طرف سازمان متبوع ۵۰ درصد مبلغ فوق را به عنوان یارانه درمان تکمیلی مشمول همکاران هیات علمی و غیرهیات علمی و افراد تحت تکفل آنها بر مبنای حکم کارگزینی واریز نماید.

با توجه به عقد قرار داد بیمه تکمیلی درمان با بیمه تجارت نو، بدینوسیله به اطلاع همکاران می رساند روز سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ کارشناس بیمه در امور اداری مرکز حضور می یابند. همکاران می توانند مدارک پزشکی خود را در  این روز و ساعت مقرر به کارشناس بیمه تحویل نمایند.

اسامی مراکز طرف قرارداد

فیلم مراحل ثبت هزینه ها در بیمه تجارت نو

پیرو قراردادهای درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی منعقده با شـرکت بیمه تجارت نو، به اسـتحضار می رساند، فیلم آموزشی روش ثبت خسارت های درمانی تهیه شده توسط شرکت بیمه تجارت نو جهت بهره برداری به منظور تسهیل در روند ثبت خسارت درمان توسط همکاران،در پورتال دفتر خدمات فنی و پشتیبانی به آدرس: /engbureau.areeo.ac.ir قابل مشاهده می باشد.