شفافیت عمومی

الف: قراردادهای پژوهشی سال ۱۴۰۱

ردیف

عنوان قرارداد

طرف قرارداد

سال عقد قرارداد

مبلغ (میلیون ریال)

۱

تاثیر زمان کاربرد علف‌کش های خاک مصرف بر روی کنترل علف های هرز باریک برگ در خشکه کاری برنج

محمدصادق اودک

۱۴۰۱

۵

۲

تاثیر زمان آبیاری بر کارآیی علف کش های خاک مصرف در کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارع کشت مستقیم برنج

حسین جباری

۱۴۰۱

۵

۳

بررسی مدل DSSAT در شبیه سازی عملکرد ارقام جدید گندم نان در تاریخ های مختلف کاشت تحت شرایط عادی و تنش خشکی

فراست سجادی

۱۴۰۱

۵

۴

ارزیابی برهمکنش مکان و تاریخ کاشت بر صفات مهم زراعی ژنوتیپ های حساس و متحمل به ریزش دانه

غلامحسین کلاگری

۱۴۰۱

۱۰

۵

بررسی اثرات تنش خشکی بر روی عملکرد دانه و علوفه لاین‌های دو منظوره باقلا

حمید اسماعیلی

۱۴۰۱

۵

۶

ارزیابی صفات فنولوژیکی زراعی و عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف کلزا

احسان غفاری

۱۴۰۱

۱۰

۷

بررسی ارتباط عملکرد و شاخص‌های تحمل به تنش کم ‌آبی با میزان بتاگلوگان دانه در ارقام جو زراعی

مسعود یوسفی

۱۴۰۱

۵

 

ب: قراردادهای انتقال فناوری سال ۱۴۰۱

ردیف

عنوان قرارداد

طرف قرارداد سال عقد قرارداد مبلغ کل قرارداد

(میلیون ریال)

مبلغ وصولی در سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)

۱

توسعه گیاهان طلایی کیمیا گران کاسپین

حسین الازمنی

۱۳۹۹ ۹۷۷

۱۹۳

۲

اکو مزرعه کاپیتان

الیا سادات ضیاحسینی

۱۴۰۰ ۷۳۵

۹۰

۳

نوبر سرزمین سبز پارس

مجید زمانی

۱۳۹۶ ۲۸۸

۷۴

 

ج: لیست مناقصه و مزایده سال ۱۴۰۱

ردیف

شماره مناقصه در سامانه ستاد

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار درسامانه ستاد

تعداد شرکت کننده

مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه (ریال)

۱

۲۰۰۱۰۹۲۲۱۶۰۰۰۰۰۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نظافت آبدارخانه و کارگری محیط تحقیقاتی و نگهداری و ترمیم فضای سبز

۱۴۰۱/۰۱/۰۷

۱- شرکت ایمان کار گلستان

۲- شرکت خدمات مشاوره ای حسابگران جوان گلستان

۳- شرکت ایمن پویان گلستان

۴۷/۹۷۹/۲۰۷/۹۱۱

 

د: لیست قراردادهای مشارکت و اجاره مشارکت و تامین نیروی انسانی ۱۴۰۱

ردیف

عنوان قرارداد محل اجرای قرارداد طرف قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان

مبلغ قرارداد (ریال)

۱

تامین نیروی انسانی/ کارگری زراعت

ستاد و واحدهای تابعه

شرکت خدمات مشاوره ای حسابگران جوان گلستان

۱۴۰۱/۰۲/۰۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

اجاره مشارکت

دلند

سید حسن حسینی مقدم

۱۴۰۱/۰۸/۰۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

مشارکت ۱۷ هکتاری

واحد آموزشی کردکوی

حاج محمد شیخی

۱۴۰۱/۰۸/۰۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

پس از برداشت محصول

۴

اجاره مشارکت ۴۸ هکتاری

اراضی ایستگاه آق قلا (شوری)

اسماعیل آزادراه

۱۴۰۱/۰۸/۰۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰