اخبار مناقصات و مزایدات مرکز

آگهی مزایده فروش روغن زیتون

آگهی مزایده فروش روغن زیتون

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی استان گلستان در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰ لیتر محصول روغن زیتون ،تولیدی باغات زیتون خود را به شرح و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran .ir)با شماره مزایده ۱۰۰۰۰۹۲۲۱۶۰۰۰۰۰۲به صورت الکترونیک به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۸ صبح مهلت دریافت اسناد مزایده از:
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴
زمان بازگشایی اعلام قیمت پیشنهادی مزایده گران در سامانه ستاد: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ و زمان اعلام برنده مزایده ساعت ۱۰ صبح همان روز خواهد بود.
ضمنا موارد ذیل الزامی می باشد:
۱.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوط) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات، اعلام برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه ستاد از این طریق امکانپذیر می باشد.
۳.علاقه مندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰۲۱۴۱۹۳۴
۴.اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه (WWW.SETADIRAN.IR) بخش ثبت نام، پروفایل مزایده گر موجود است.
۵.آدرس محل بازدید نمونه محصولات: استان گلستان –گرگان – خیابان شهید بهشتی –روبروی سازش- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان شماره تماس ۰۹۱۱۲۷۳۴۳۱۹ مهندس غلامی.
باز دید همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۴ بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل
۶.مزایده گر جهت شرکت در مزایده می بایست مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ودیعه شرکت در مزایده به حساب ۷۷۶۰۴۱۷۷۲ به شماره شبا ۵۲۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۶۰۴۱۷۷۲ IR بانک کشاورزی به نام سایر منابع مرکز تحقیقیات و آموزش کشاورزی گلستان بصورت فیش نقدی واریز نمایند. تبصره: اعلام قیمت بدون واریز وجه ودیعه ارزش قانونی ندارد.
کمیسیون معاملات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.


آگهی مزایده اجاره زمین

آگهی مزایده اجاره زمین

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نظر دارد مساحت ۲۰ هکتار از اراضی دیم خود واقع در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی را از طریق مزایده به مدت ۱۰ سال به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده و مشاهده اسناد و شرایط و قرارداد و بارگذاری تقاضای خود با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir اطلاعات مندرج را وارد و جهت بازدید از مکان موصوف به مدت ۱۰ روز  از ساعت ۸  لغایت ۱۵ از تاریخ ۹۹/۴/۲۵ به آدرس استان گلستان – گرگان- کیلومتر ۲۷ جاده کردکوی روبروی روستای النگ واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی مراجعه و یا با شماره تلفن های ۹-۸-۰۱۷۳۴۳۲۳۸۲۷ و همراه ۰۹۱۱۳۷۱۶۴۸۹ آقای باقری تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش برنج طارم رقم هاشمی

آگهی مزایده فروش برنج طارم رقم هاشمی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی استان گلستان در نظر دارد ۲۵۰۰۰ کیلو گرم از محصول برنج رقم طارم هاشمی تولید ی مزرعه واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی خود را از طریق مزایده با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir با شماره مزایده ۱۰۹۹۰۹۲۲۱۶۰۰۰۰۰۲ واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت ۲۰ / ۰۸ / ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح مهلت دریافت اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت از تاریخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۳۹۹ لغایت ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۹۹ خواهد بود.
زمان بازگشایی مزایده در سامانه ستاد :روز دوشنبه ۰ مورخ ۰۳ / ۰۹ / ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح و زمان اعلام برنده مزایده ساعت ۱۱ صبح همان روز می باشد.
پیشنهاد های فاقد وجه واریزی ودیعه ارزش قانونی ندارد. مبالغ واریزی ودیعه حد اکثر ظرف مدت یک هفته به حساب معرفی شده توسط واریز کننده گان ) مزایده گران( واریز می گردد.
موارد ذیل الزامی میباشد:برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) و در صورت وجود هزینه مربوط( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت بازکشایی پاکات، اعلام برنده ، واریز وجه مورد مزایده در بستر سامانه ستاد از این طریق امکانپذیر می باشد.
علاقه مندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک ) توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: ۰۲۱۴۱۹۳۴
اطلاعات تماس دفاتر ثبت سایر استانها در سایت  www.setadiran.ir  بخش ثبت نام، پروفایل مزایده گر موجود است.
پیشنهاد قیمت مزایده گران فاقد فیش واریز ودیعه ارزش قانونی ندارد.
متقاضیان می توانند جهت بازدید نمونه محصول از تاریخ ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۹۹ لغایت ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۹۹ به جز ایام تعطیل از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ به آدرس: استان گلستان گرگان خیابان شهید بهشتی روبروی سازش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان – شماره تماس – ۰۱۷۳۲۱۷۸۰۶۴ شماره همراه ۰۹۱۱۲۷۳۴۳۱۹ مهندس غلامی، کمیسیون معاملات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان تماس حاصل نمایند.