ارسال شکایات

همکاران محترم می توانند شکایات خود را در زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و از این دفتر خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود می باشند و یا به عنوان یک همکار آگاه با حس مسوولیت اجتماعی از سو جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، می‌توانید شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را به سامانه رسیدگی به شکایات دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان و یا از طریق ایمیل به دفتر نظارت و ارزشیابی مرکز ارسال نمایید.

سامانه دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

https://nezarat.areeo.ac.ir

ایمیل مستقیم مسئول دفتر نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

Nezarat.m.a19@gmail.com