اخبار

ارایه گزارش تحلیلی سیل استان توسط رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه شورای تحقیقات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در جلسه شورای تحقیقات سازمان تحقیقات ...

ادامه مطلب »

جلسه برنامه ریزی برای تولید کنسانتره خوراک دام با حضور روسای مراکز گلستان و خراسان شمالی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

متعاقب سیاستگزاری اعلام شده توسط ریاست سازمان تات جهت برنامه ریزی تولید کنسانتره خوراک دام به دلیل کاهش وابستگی به ...

ادامه مطلب »