اخبار

نگارش دستنامه اصول علمی و کاربردی احیا منابع ژنتیکی حبوبات، به همت پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دستنامه اصول علمی و کاربردی احیا منابع ژنتیکی حبوبا، به همت پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ...

ادامه مطلب »

معرفی رقم جدید نخود برکت و افتخار مشارکت دکتر خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

نخود رقم جدید به نام برکت از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات ...

ادامه مطلب »