خوش آمدید

اخبار

بازدید مسول دفتر حقوقی و مستند سازی سازمان تحقیقات از ایستگاه های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مهندس ناظری مسول دفتر حقوقی و مهندس بیگی مسول مستند سازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ازایستگاه های تحقیقاتی وابسته به مرکز ...

متن کامل »

دریافت ستاره و تقدیر مهندس حسن قوجق پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس از سوی رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

مهندس حسن قوجق خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ...

متن کامل »

دریافت ستاره و تقدیر مهندس حسن قوجق پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس از سوی رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

مهندس حسن قوجق پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ...

متن کامل »