خدمات

۱- انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی – ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

۲- ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی – ۱۳۰۲۲۸۲۲۰۰۰

   • ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

۳- ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره ‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی – ۱۳۰۲۲۸۲۳۰۰۰

   • ارائه خدمات کارورزی و کارآموزی دانشجویان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
   • ارائه خدمات پژوهشی بنیادی و کاربردی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

۴- اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی – ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

   • ارائه خدمات بازدید از مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی
   • ثبت ارقام گیاهی تجاری
   • ارائه خدمات مرتبط با منابع و ذخایر ژنتیکی

۵- ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی – ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

   • ارائه خدمات آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
   • ارائه خدمات و محصولات فناورانه بخش کشاورزی و منابع طبیعی
   • صدور گواهینامه مهارت حرفه‏ ای کشاورزی
   • معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
   • برگزاری رویدادهای علمی ملی و بین المللی در حوزه های تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

۶- پاسخ به استعلام‎‌ های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی – ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

   • پاسخ به استعلام‎‌ های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۷- صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی – ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

   • صدور گواهی تست صحت انساب دام، طیور، زنبور عسل
   • صدور مجوز آزمایشگاه مجاز در حوزه ژنتیک دام
   • صدور گواهی ثبت ماده کودی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
   • صدور گواهی تائیدیه عملکرد مزرعه ای ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری
   • صدور مجوز تولید بذر برای اشخاص حقیقی و حقوقی
   • صدور گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری
   • صدور مجوز انجام آزمون های کیفی بذر
   • صدور گواهی کنترل و نظارت بذری و نهالستان ها
   • صدور گواهی تولید نهال برای اشخاص حقیقی و حقوقی
   • صدور گواهی تائید محصولات نانویی کشاورزی محور
   • تائید اصالت گواهی آموزشی مهارتی بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی