خدمات عمومی

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 انتشار نشریات حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) http://www.agrijournals.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۰
 انتشار کتب حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) https://press.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۱
 انتشار رسانه ‏های آموزشی و ترویجی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) agrilib.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۲
 انتشار نقشه و اطلس ‏ها حوزه تحقیقات  کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) www.atlas.scwmri.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۳
 معرفی فلور گیاهی ایران (فایل پیوست) www.irannature.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۴
 ارائه آمار و اطلاعات منابع آب و خاک شور کشور https://srjournal.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۵
 ارائه خدمات بهره‏ برداری از آب و خاک های شور کشاورزی https://nsrc.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۶
  ارائه اطلاعات و دانش کشاورزی http://agrisearch.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۷
 مشاوره به بهره‏ برداران بخش کشاورزی  (فایل پیوست) https://web.agritak.ir ۱۳۰۲۲۸۲۱۱۰۸

ارایه خدمات شبکه آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۲۰۰۰

ارایه خدمات شبکه آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۲۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
  ارایه خدمات آزمایشگاهی مرجع در حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) http://labsnet.rifr-ac.ir ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۰
  ارایه خدمات آزمایشگاهی در حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۱
 آموزش حرفه ‏ای به کارکنان آزمایشگاه‏های بخش غیردولتی در حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۲
 نظارت بر آزمایشگاه ‏های تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۳
 شناسایی آفات و بیماری‏های مرتبط با  کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۴
 ارائه گزارش آزمایشات کارآیی سموم ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۵
 ارائه گزارش میزان باقی‏مانده سموم آفت‏کش‏ها در محصولات کشاورزی مواد غذایی آب و خاک ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۶
 ارائه گزارش میزان زهرابه ‏های قارچی در محصولات کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۷
 تشخیص نمونه آفات، بیماری‏های گیاهی، پارازیت کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۸
 تولید عوامل کنترل بیولوژیک در سطح آزمایشگاهی و گلخانه ای ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۹
 صدور گواهی تست صحت انساب دام، طیور، زنبورعسل  (علوم دامی) https://mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۰
 ارایه خدمات آزمایشگاهی تعیین مولکولی گونه ‏های وحشی و اهلی دام و طیور(علوم دامی) ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۱
 ارائه خدمات آزمایشگاهی تعیین جنسیت ماهیان خاویاری پرورشی ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۲
 ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای در زمینه پیشگیری و درمان بیماری‏های ماهیان خاویاری ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۳
 ارائه خدمات آزمایشگاهی خون شناسی در ماهیان خاویاری ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۴
 ارائه خدمات آزمایشگاهی بافت شناسی ماهیان خاویاری ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۵
 ارائه خدمات آزمایشگاهی هیستوپاتولوژی و تشخیص آسیب بافتی در ماهیان خاویاری ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۶
 ارائه خدمات کارگاهی مرتبط با نظام شالیزاری (مکانیزاسیون) ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۱۷

ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۳۰۰۰

ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۳۰۰۰

عنوان زیر خدمت شناسه زیر خدمت
 ارایه خدمات فنی، تحقیقاتی و مشاوره ‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی به سازمان‏ های ملی، منطقه ‏ای و بین ‏المللی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۰
 ارایه خدمات فنی، تحقیقاتی و مشاوره‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی به مراکز تولیدی و اجرایی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۱
 ارائه خدمات فنی، تحقیقاتی و مشاوره‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی به شرکت‏ های دانش بنیان (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۲
 حمایت از رساله‏ های دکتری و پایان ‏نامه ‏های کارشناسی ارشد در حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۳
 ارایه خدمات پژوهشی در حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۴
 توسعه و بهره‏ برداری از هرباریوم رستنی‏ ها، حشرات و جانوران زیان‏ آور کشاورزی (گیاه پزشکی) (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۵
 ارایه خدمات مشاوره‏ای مهندسی یکپارچه‏ سازی اراضی و مکانیزاسیون مرتبط با نظام شالیزاری ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۶

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 اصلاح و معرفی ارقام جدید تجاری محصولات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۰
 ثبت ارقام گیاهی جدید در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران (بانک اطلاعات ارقام بذر و نهال ایران)  https://spcri.ir

https://pvns.areeo.ac.ir

۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۱
 معرفی گیاهان و گونه های جدید کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۲
  عرضه هسته های اولیه بذری ارقام کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۳
  توسعه و بهره ‏برداری از بانک ژن گیاهی، علوم دامی و منابع طبیعی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۴
  ارائه الگوی کشت محصولات زراعی و باغی، چغندرقند و علوفه‏ای، محصولات بیوتکنولوژیک کشاورزی، بذر و نهال منابع طبیعی متناسب با اقلیم‏ های کشور ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۵
 ثبت ذخائر ژنتیکی گیاهی اصلاح نشده و وحشی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال) (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۶
  ثبت مالکیت معنوی ارقام جدید گیاهی به نژادگران و حمایت از آن‏ها  (بذر و نهال) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۷
 نظارت بر تولید و عرضه هسته‏ های اولیه بذری ارقام زراعی اصلاح شده ( بذر و نهال) (فایل پیوست) gis.spcri.ir:82 ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۸
  نظارت و تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی به کشور، گونه های مقاوم به شوری و شورزی وارداتی، ارقام جدید بذر و نهال گواهی شده (بذر و نهال) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۹
 نظارت بر مزارع تولید بذر و نهال و اندام تکثیری (بذر و نهال) (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۰
  شناسایی و معرفی مناطق مستعد تولید بذر و نهال و اندام تکثیری (بذر و نهال) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۱
  عرضه هسته‏ های اولیه و پایلوت‏ های نیمه انبوه بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۲
  توسعه و بهره‏ برداری از بانک میکروبی کشاورزی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۳
  ارائه خدمات اصلاح بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۴
  توسعه و بهره‏ برداری از بیوبانک ژنتیکی رازی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۵
  عرضه فرآورده‏ های بیولوژیک انسان، دام، طیور و آبزیان (واکسن، سرم، آنتی سرم، آنتی ژن، حلال و  کیت) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۶
  عرضه حیوانات آزمایشگاهی (موش، خرگوش، خوکچه هندی، همستر، موش صحرایی، جوجه، گاو و گوسفند، میمون، جانوران سمی داخلی (عقرب، مار و رطیل) و گونه‏ های آبزی سمی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۷
  عرضه محیط کشت  (SPF)  (برای گونه های جانوری و کشاورزی) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۸
  عرضه تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه فرآورده ‏های بیولوژیک ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۹
  عرضه لیوفیلیزاسیون (پودرسازی) فرآورده‏های بیولوژیک ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۲۰
  عرضه پلت حیوانات آزمایشگاهی (موش، خرگوش و خوکچه) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۲۱
  کارآزمایی بالینی فرآورده ‏های بیولوژیک ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۲۲
 بررسی آب و خاک و استعدادیابی مزارع و اراضی کشاورزی کشور (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۲۳
 ارائه خدمات بهره ‏برداری از خاک ‏ها و آب‏ های کشاورزی کشور و خاک‏ ها و آب‏ های نامتعارف در کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۲۴
  اعلام نیاز کودی خاک ‏ها و محصولات کشاورزی به کشاورزان ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۲۵
  تهیه سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۲۶
  نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی و آب کشور ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۲۷
 ارائه خدمات بهینه ‏سازی و ارزیابی ماشین ‏ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۲۸
 طراحی و ساخت نمونه ماشین‏ ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۲۹
  بازبینی سامانه ‏های نوین آبیاری طراحی شده ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۳۰
 اجرای پایلوت ‏های تحقیقاتی در حوزه فنی و مهندسی کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۱
  حفاظت از گونه ‏های گیاهی منابع طبیعی  https://nrgb.rifr-ac.ir/ ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۳۲
  ارائه خدمات باغ گیاه شناسی ملی ایران https://bazdid.rifr-ac.ir/ ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۳۳
  طراحی و تاسیس باغ ‏های گیاه شناسی  ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۴
  ثبت نژادی دام، طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۵
 عرضه ملکه زنبور عسل اصلاح شده (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۶
  عرضه طیور اصلاح شده ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۷
  عرضه گاو نر سیستانی و گاو شیری مناطق سردسیری اصلاح شده  ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۸
  اعلام ذخایر و منابع ژنتیکی جمعیت آبزیان کشور ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۹
  کنترل و راستی ‏آزمایی محصولات شیلاتی ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۴۰
  صدور شناسنامه ژنتیکی جمعیت ماهیان خاویاری در مزارع پرورشی و مراکز تکثیر و تولید ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۴۱
  توصیه شرایط اکولوژیکی مناسب ماهیان خاویاری در آبهای داخلی، ساحلی و دریایی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۲
  عرضه بچه ماهیان خاویاری، خاویار و گوشت ماهیان خاویاری ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۳
  کاهش سن بلوغ جنسی و خاویاردهی در ماهیان خاویاری ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۴
  افزایش بیوتکنیکی تولید غذای زنده ماهیان خاویاری  ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۵
  تکثیر و پرورش اولیه بیوتکنیکی لارو ماهیان خاویاری ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۶
  عرضه نیمه انبوه ارقام جدید باغبانی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۷
  توسعه و بهره ‏برداری از کلکسیون ‏های به ‏نژادی باغبانی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۸
  ارائه فناوری تولید و پس از برداشت محصولات باغبانی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۴۹
  تعیین ارزش باغبانی ارقام وارداتی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۰
  صدور گواهی اثربخشی تنظیم کننده های رشد و ضدیخ های گیاهی در حوزه تحقیقات باغبانی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۱
  توسعه و بهره ‏برداری از بانک کلکسیون درخت توت کشور  ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۲
  ارائه الگوی کشت مناسب شالیزار در مناطق مختلف کشور ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۳
  طراحی و ساخت ماشین‏ ها، ادوات و تجهیزات و صنایع مرتبط با برنج ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۴
  ارزیابی ماشین‏ ها، ادوات و تجهیزات و صنایع مرتبط با برنج ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۵
  ارائه الگوی کشت مناسب پنبه و گیاهان لیفی در مناطق مختلف کشور ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۶
  تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی پنبه و گیاهان لیفی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۷
  ارائه الگوی کشت مناسب در مناطق کشاورزی دیم کشور ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۸
  طراحی، ساخت و بهینه سازی ماشین ها، ادوات و تجهیزات در حوزه تحقیقات کشاورزی دیم ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۹
  ارزیابی ماشین ها، ادوات و تجهیزات در حوزه تحقیقات کشاورزی دیم ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۰
  نظارت فنی بر تولید هسته های بذری دیم  ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۱
  تعیین سطح زیرکشت، وضعیت سلامت و خسارات وارده به محصولات کشاورزی ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۲
  نظارت بر مطالعات عملیات مکانیکی و بیومکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۳
 اجرای تحقیقات کاربردی مرتبط با نظام شالیزاری (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۴
 پایش آفات و بیماری‏های موجود، نو ظهور و نو پدید زراعی و باغی و منابع طبیعی منطقه (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۵
  تعیین قوه نامیه و بوجاری بذور جنگلی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۶
 تولید علوفه گونه‏ های خوش خوراک گیاهان مرتعی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۶۷

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 آموزش تخصصی در حوزه های تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) stos.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۰
 آموزش و ترویج دستاوردهای تحقیقاتی و محصولات فناورانه در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) stos.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۱
 ارایه خدمات بازدید تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی در حوزه های تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) stos.ir

https://karamouz.irost.ir

۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۲
  ارایه خدمات کارورزی و کارآموزی دانشجویان در حوزه های تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) https://karamouz.irost.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۳
  برگزاری رویدادهای علمی ملی و بین‏ المللی در حوزه های  تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) https://www.agriconference.ir ۱۳۰۸۲۸۲۵۱۰۴
  آموزش و ترویج  تولید در حوزه تحقیقات چغندر قند و علوفه ‏ای https://agrilib.areeo.ac.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۵
  پذیرش و تربیت دانشجویان دکترای پژوهش محور کشاورزی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۶
  پذیرش و تربیت دانشجویان دکترای پژوهش ­محور و فوق‏ لیسانس کشاورزی در حوزه فرآورده‏ های بیولوژیک ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۷
آموزش و ترویج دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه فرآورده ‏های بیولوژیک به مراکز تولیدی و اجرایی (فایل پیوست) https://agrilib.areeo.ac.ir

stos.ir

۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۸
 ارایه خدمات بین ‏المللی برنامه آموزش کشور ثالث ۱۳۰۸۲۸۲۵۱۰۹
 برگزاری رویدادهای علمی حوزه آموزش و ترویج بخش کشاورزی (فایل پیوست) stos.ir

https://agrilib.areeo.ac.ir

۱۳۰۸۲۸۲۵۱۱۰
 رتبه ‏بندی علمی و آموزشی مراکز آموزش غیر دولتی بخش کشاورزی stos.ir

https://agrilib.areeo.ac.ir

۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۱
 حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی  (فایل پیوست) stos.ir

https://agrilib.areeo.ac.ir

۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۲
 آموزش مهارتی بهره ‏برداران کشاورزی stos.ir

https://agrilib.areeo.ac.ir

۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۳
 برگزاری دوره ‏ها و کارگاه‏ های مهارت‏ افزایی کشاورزی به کارکنان وظیفه نیروهای مسلح  (فایل پیوست) stos.ir

https://agrilib.areeo.ac.ir

۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۴
 آموزش مهارتی کار دانش و فنی و حرفه ‏ای کشاورزی  (فایل پیوست) stos.ir

https://agrilib.areeo.ac.ir

۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۵
 مشاوره به مهارت‏ جویان کشاورزی  (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۶
   ارائه برنامه‏ های درسی مشاغل کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۷
  صدور گواهینامه مهارت حرفه ‏ای کشاورزی http://www.saamak.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۸
  تعیین ظرفیت دانشجویان رشته‏ های کشاورزی متناسب با نیاز بخش کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۹
  برگزاری دوره‏ه ای تربیت مدرسین و مربیان کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۰
 ارائه خدمات مرتبط با کارورزی و کار آموزی دانشجویان بخش کشاورزی (فایل پیوست) https://karamouz.irost.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۱
  آموزش و تربیت مدد کاران ترویجی حوزه کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۲
  آموزش و تربیت ارکان بسیج سازندگی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۳
 برگزاری تورهای آموزشی کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۴
 معرفی کشاورزان نمونه بخش کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۵
 برگزاری هفته انتقال یافته ‏های تحقیقات کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۶
 برگزاری روز مزرعه (فایل پیوست) https://www.iate.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۷
 آموزش تولید محصولات گواهی شده و ارگانیک به بهره برداران در سایت الگویی https://semak.maj.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۸
 ارائه خدمات مرتبط با کانون‏ های یادگیری و سایت‏ های الگویی تولیدی – ترویجی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۹
 ارائه نتایج اجرای طرح ‏های تحقیقی – ترویجی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۳۰
 ایجاد واحدهای نمایشی و الگویی بهره ‏برداران کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۳۱

تجاری‏ سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۶۰۰۰

تجاری‏ سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۶۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 واگذاری حق امتیاز دستاوردهای تحقیقاتی، تکنولوژی ‏های فناورانه و فرآورده ‏های نوین کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) https://www.areeo.ac.ir ۱۳۰۲۲۸۲۶۱۰۰
 بومی ‏سازی و معرفی فناوری‏ های نوین کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۱
 ایجاد، توسعه و معرفی تکنولوژی ‏های کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۲
 توسعه و ترویج محصولات، ارقام جدید و یافته های کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی https://agrilib.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۳
 برگزاری فن بازار کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۶۱۰۴
 معرفی نیازهای فناورانه صاحبان صنایع بخش کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۵
 حمایت از ایجاد، توسعه و فعالیت هسته ‏ها و واحدهای فناورانه و شرکت‏های دانش ‏بنیان کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۶
 حمایت از ایجاد و فعالیت مراکز رشد و فناوری کشاورزی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۷
 حمایت از ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری کشاورزی  ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۸
 حمایت از فعالیت های پارک های علم و فناوری کشاورزی  ۱۳۰۸۲۸۲۶۱۰۹

پاسخ به استعلام حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

پاسخ به استعلام حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

عنوان زیر خدمت شناسه زیر خدمت
 پاسخ به استعلام دعاوی در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۲۷۱۰۰
 پاسخ به استعلامات اختراعات در حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی ۱۳۰۲۲۸۲۷۱۰۱

رسیدگی به تخلفات مرتبط با ثبت و گواهی بذر و نهال و فرآورده‏ ای بیولوژیک - ۱۳۰۲۲۸۲۸۰۰۰

رسیدگی به تخلفات مرتبط با ثبت و گواهی بذر و نهال و فرآورده‏ ای بیولوژیک - ۱۳۰۲۲۸۲۸۰۰۰

عنوان زیر خدمت شناسه زیر خدمت
 بررسی کارشناسی شکایات حوزه ثبت و گواهی بذر و نهال در پاسخ به استعلام مراجع قضایی و سایر مراجع ذی ربط ۱۳۰۲۲۸۲۸۰۰۰

صدور مجوز حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

صدور مجوز حوزه های کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 صدور گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم  mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۰
 صدور تائیدیه فنی کیفیت واریته ‏های وارداتی و صادراتی تخم نوغان mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۱
 صدور گواهی کیفیت تخم نوغان والد و هیبریدهای تجاری mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۲
 صدور تائیدیه صلاحیت شرکت‏های تولیدکننده تخم نوغان والد و هیبریدهای تجاری mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۳
 صدور مجوز صادرات ذخایر توارثی نوغانداری mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۴
 صدور گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری https://auth.g4b.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۵
 صدور مجوز صادرات ذخایر توارثی در حوزه ماهیان خاویاری https://areeo.ac.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۶
 صدور گواهی ثبت مواد کودی mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۷
 صدور مجوز صادرات و مبادله ذخایر توارثی تراریخته کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۸
 صدور گواهی کیفیت و سلامت محصولات و نهاده‏های تراریخته کشاورزی وارداتی و صادراتی و تولیدی ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۹
 صدور گواهی صلاحیت شرکت ‏های تولیدکننده محصولات و نهاده ‏های تراریخته کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۰
 صدور مجوز فعالیت واحدهای تولید بذر و نهال mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۱
 صدور گواهی بذر و نهال https://azaran.areeo.ac.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۲
 صدور مجوز واردات و صادرات بذر و نهال https://areeo.ac.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۳
 ارائه تائیدیه علمی فناوری ‏های بخش کشاورزی https://www.areeo.ac.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۴

صدور تأییدیه ‏های فنی و مهندسی کشاورزی - ۱۳۰۲۲۸۳۰۰۰۰

صدور تأییدیه ‏های فنی و مهندسی کشاورزی - ۱۳۰۲۲۸۳۰۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 صدور تائیدیه عملکرد مزرعه‏ ای ماشین‏ ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری https://mojavez.ir ۱۳۰۲۲۸۳۰۱۰۰
 صدور تائیدیه ارزیابی فنی سامانه‏ های نوین آبیاری https://xn--ngbeab6ar43f.com ۱۳۰۲۲۸۳۰۱۰۱
 صدور تائیدیه ارزیابی فنی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ۱۳۰۲۲۸۳۰۱۰۲
 صدور تائیدیه ارزیابی فنی سازه‏ ها و تجهیزات گلخانه ای https://sabtebazargan.com ۱۳۰۲۲۸۳۰۱۰۳

توانمند سازی زنان روستایی و عشایری - ۱۳۰۲۲۸۳۱۰۰۰

توانمند سازی زنان روستایی و عشایری - ۱۳۰۲۲۸۳۱۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 ساماندهی زنان تسهیل گر توسعه روستایی و عشایری http://fajo.ir ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۰
 حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‏ های زنان روستایی و عشایری http://fajo.ir ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۱
 نظارت بر صندوق ‏های زنان روستایی و عشایری http://fajo.ir ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۲
 ترویج و توسعه کارآفرینی و کسب و کار زنان روستایی و عشایری ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۳
 معرفی زنان نمونه روستایی ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۴
 آموزش افقی (HLP) زنان روستایی و عشایر ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۵
 آموزش زنان روستایی و عشایری در حوزه کشاورزی (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۶
 برگزاری نمایشگاه ‏های فروش محصولات تولیدی زنان روستایی و عشایری ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۷
 برگزاری کارگاه ‏های آموزشی بین المللی مرتبط با زنان روستایی و عشایری (فایل پیوست) ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۸
 حمایت از تولید و فروش محصولات کشاورزی زنان روستایی و عشایری ۱۳۰۲۲۸۳۱۱۰۹

صدور مجوزهای آموزش و ترویج کشاورزی - ۱۳۰۲۲۸۳۲۰۰۰

صدور مجوزهای آموزش و ترویج کشاورزی - ۱۳۰۲۲۸۳۲۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 صدور تائیدیه صلاحیت برگزاری دوره‏ های آموزشی رسمی کاردانش و فنی و حرفه ‏ای (متوسطه دوم) بخش کشاورزی (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۰
 صدور تائیدیه صلاحیت برگزاری دوره‏ های آموزشی غیر رسمی مهارتی بخش کشاورزی (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۱
 صدور گواهی دوره های آموزشی رسمی کاردانش و فنی و حرفه ‏ای (متوسطه دوم) بخش کشاورزی (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۲
 صدور گواهی دوره‏ های آموزشی غیر رسمی مهارتی بخش کشاورزی (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۳
 صدور تائیدیه صلاحیت برگزاری دوره‏ های کارورزی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۴
 صدور گواهی نامه صلاحیت حرفه ‏ای مربیان دوره ‏های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۵
 صدور تائیدیه صلاحیت فعالیت ‏های ترویجی کشاورزی (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۶
 صدور مجوز تأسیس صندوق ‏های زنان روستایی و عشایری (فایل پیوست) http://saabak.ir ۱۳۰۲۲۸۳۲۱۰۷

ارایه خدمات محتوایی و داده ه‏ای کشاورزی - ۱۳۰۸۲۸۳۳۰۰۰

ارایه خدمات محتوایی و داده ه‏ای کشاورزی - ۱۳۰۸۲۸۳۳۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه شناسه زیر خدمت
 ارائه آمار و اطلاعات علم‏ سنجی و اثر بخشی دستاوردهای تحقیقات کشاورزی https://impact.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۳۳۱۰۰
 صدور شناسه فیپاک ( فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی) http://fipak.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۳۳۱۰۱
 ارائه خدمات کتابخانه‏ ای و اسنادی کشاورزی http://fipak.areeo.ac.ir ۱۳۰۸۲۸۳۳۱۰۴