میز خدمت

۱- ارائه الگوی کشت مناسب در مناطق کشاورزی دیم کشور

شناسه خدمت کلان:  ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه زیرخدمت: خدمت حضوری ارایه می شود

شناسه خدمت:                      ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۸
میز خدمت                 درخواست
شناسنامه                  فرم
فرایند                       نمودار
راهنما                       لینک
دسترسی و تماس       
نظرسنجی                   لینک

 

۲- ارزیابی ماشین‏ها، ادوات و تجهیزات و صنایع مرتبط با برنج

شناسه خدمت کلان:  ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه زیرخدمت: خدمت حضوری ارایه می شود

شناسه خدمت:                    ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۵
میز خدمت                 درخواست
شناسنامه                  فرم
فرایند                        نمودار
راهنما                       لینک
دسترسی و تماس          
نظرسنجی                   لینک

 

۳- طراحی و ساخت ماشین‏ ها، ادوات و تجهیزات و صنایع مرتبط با برنج

شناسه خدمت کلان:  ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه زیرخدمت: خدمت حضوری ارایه می شود

شناسه خدمت:                  ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۵۴
میز خدمت                 درخواست
شناسنامه                  فرم
فرایند                        نمودار
راهنما                       لینک
دسترسی و تماس           
نظرسنجی                   لینک

 

۴- عرضه حیوانات آزمایشگاهی (موش، خرگوش، خوکچه هندی، همستر، موش صحرایی، جوجه، گاو و گوسفند، میمون، جانوران سمی داخلی (عقرب، مار و رطیل) و گونه‏ های آبزی سمی (مارماهی، ماهی سمی و قورباغه)

شناسه خدمت کلان:  ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه زیرخدمت: خدمتی که فقط در ستاد دستگاه  حضوری ارایه می شود خدمت منجر به پاسخ استعلام نمی شود

شناسه خدمت:                ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۷
میز خدمت                 درخواست
شناسنامه                  فرم
فرایند                      نمودار
راهنما                       لینک
دسترسی و تماس         
نظرسنجی                   لینک

 

۵- عرضه فرآورده ‏های بیولوژیک انسان، دام، طیور و آبزیان (واکسن، سرم، آنتی سرم، آنتی ژن، حلال و کیت)

شناسه خدمت کلان:  ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه زیرخدمت: خدمتی که فقط در ستاد دستگاه  حضوری ارایه می شود خدمت منجر به پاسخ استعلام نمی شود

شناسه خدمت:              ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۶
میز خدمت                 درخواست
شناسنامه                  فرم
فرایند                      نمودار
راهنما                     لینک
دسترسی و تماس         
نظرسنجی                   لینک

 

۶- عرضه محیط کشت (SPF) (برای گونه های جانوری و کشاورزی)

شناسه خدمت کلان:  ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه زیرخدمت: خدمتی که فقط در ستاد دستگاه  حضوری ارایه می شود خدمت منجر به پاسخ استعلام نمی شود

شناسه خدمت:            ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۱۸
میز خدمت                 درخواست
شناسنامه                  فرم
فرایند                        نمودار
راهنما                       لینک
دسترسی و تماس         
نظرسنجی                   لینک