خدمات

الف-انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

۱- پذیرش مقالات در نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت  ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۰

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۲- ارائه تائیدیه و ممیزی علمی نشریات و رسانه ‏های آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۲

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۳- ارائه نقشه ها و اطلس های بخش کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۳

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۴- ارائه آمار و اطلاعات حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۵

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۵- ارائه مشاوره تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۱۱۰۸

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

ب- ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

۱- ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۲۱۰۰

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۲۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

ج- ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

۱- ارائه خدمات کارورزی و کارآموزی دانشجویان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۳

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۳۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۲- ارائه خدمات پژوهشی بنیادی و کاربردی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۴

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۳۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

د- اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

۱- ثبت ارقام گیاهی تجاری

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۱

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۲- ارائه خدمات مرتبط با منابع و ذخایر ژنتیکی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۶

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت در حال اجرا
نظرسنجی

۳- ارائه خدمات بازدید از مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۳۳

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

س- ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

۱- ارائه خدمات آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۰

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۲- ارائه خدمات و محصولات فناورانه بخش کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۱

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۳- برگزاری رویدادهای علمی ملی و بین المللی در حوزه های تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۴

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۴- صدور گواهینامه مهارت حرفه ای کشاورزی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۸

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۵- معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۵

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

ص- پاسخ به استعلام‎‌ های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۱- پاسخ به استعلام‎‌های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

پاسخ به استعلام‎‌ های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

ک- صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

۱- صدور گواهی تست صحت انساب دام، طیور، زنبور عسل

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۵

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۲- صدور مجوز آزمایشگاه مجاز در حوزه ژنتیک دام

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۶

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۳- صدور گواهی ثبت ماده کودی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۷

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۴- صدور گواهی تائیدیه عملکرد مزرعه ای ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۷

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۵- صدور گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۵

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۶- صدور مجوز تولید بذر برای اشخاص حقیقی و حقوقی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۸

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۷- صدور مجوز انجام آزمون های کیفی بذر

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۹

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۸- صدور گواهی کنترل و نظارت بذری و نهالستان ها

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۲۰

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۹- صدور گواهی تولید نهال برای اشخاص حقیقی و حقوقی

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۲۱

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی

۱۰- صدور گواهی تائید محصولات نانویی کشاورزی محور

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۲۲

 

شناسه خدمت کلان: ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان خدمت کلان:

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 

نحوه ارائه خدمت: الکترونیکی

 

فایل شناسه
بیانیه توافق سطح خدمت
فایل راهنما
پرسش های متداول  
لینک خدمت
نظرسنجی