نمونه برداری و عملیات آزمایشگاهی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی از پارت های بذری شده توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در فروردین و اریبهشت ۱۳۹۸ بعمل آمد..


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:

فرآیند نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی از پارت های بذری پنبه شرکت های تولید بذر پنبه استان به اتمام رسید و برچسب شناسه بر روی ۷۲ پارت تأییدی به میزان ۹۲۰/۵۸۱ تن با حضور کارشناسان واحد استانی نصب گردید.
فرآیند نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی از پارت های بذری سویا شرکت های تولید بذر سویا استان در حال انجام می باشد و برچسب شناسه بر روی ۱۱۲ پارت تأییدی به میزان ۳۵/۱۵۰۱ تن با حضور کارشناسان واحد استانی نصب گردید.
آنالیز آزمایشگاهی نمونه های شخصی ذرت،کنجد، سویا، گندم و پنبه انجام شد.