بازدید محققان فائو از پروژه تحقیقاتی کشت نشایی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر پائولو و دکتر آلفردو از محققان فائو (FAO) به همراه دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز و دکتر حسن مختار پور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز از پروژه های تحقیقاتی کشت نشایی در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر آلفردو ایمپیکلیا و دکتر پائولو رابرتو گلرانی محققان فائو و دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد کشوری از پروژه کشت نشایی بازدید نموده و دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و “پژوهشگر مروج ارشد” در “حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر در امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، در زمینه کشت نشایی آخرین نکات و دستاوردهای این مهم را تقدیم حاضران نمود و در گفتگویی دوسویه به پرسش های حاضران پاسخ داد.

پاسخ دهید