آرشیو روزانه: ۶ آبان ۱۳۹۸

بازدید دوره ای باغات مرکبات استان جهت بررسی وضعیت مگس میوه مدیترانه ای به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش و ...

ادامه مطلب »