ارایه نتایج طرح پایش کلزا به همت پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با حضور مشاور وزیر ومجری طرح دانه های روغنی کشور

تجزیه تحلیل و نتایج نهایی طرح پایش کلزا به همت مجری طرح دکتر محمد علی آقاجانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور مهندس مهاجر مشاور وزیر ومجری طرح دانه های روغنی کشور در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: افزایش جمعیت کشور در دهه های اخیر، همراه با افزایش مصرف سرانه روغن های گیاهی و در نتیجه وابستگی شدید کشور به واردات دانه های روغنی شده و یا مهم سبب دقت بیشتر وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه و اجرای برنامه افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی شده است.
کلزا پس از سویا و نخل روغنی مقاوم سوم را در تامین روغن نباتی جهان دارد و در ایران بیشترین سطح زیر کشت را بین سایر دانه های روغنی به خود اختصاص داده است.
آفات، عوامل بیماریزا و علف های هرز از عوامل مهم کاهش عملکرد کلزا می باشند. آشنایی کافی با این عوامل و نحوه مدیریت آن ها برای موفقیت در تولید و افزایش عملکرد کلزا الزامی است.
از آنجا که کشت کلزا در استان گلستان از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا در این راستا طرح پایش کلزا در این بخش به همت مجری طرح دکتر محمد علی آقاجانی عضو هیات علمی و دیگر همکاران به اجرا در آمد
در این طرح که در قالب پایش بیماری ها و آفات مهم کلز بوده از سال زراعی گذشته در سطح استان به اجرا در آمد و در فرایند و روند اجرا، با کمک کارشناسان پهنه و تکمیل فرم مخصوص این پایش که از سوی مجری طراحی شده، بر اساس مشاهدات و شرایط موجود مزارع، فرم ها و مستندات لازم تکمیل و در اختیار مجری قرار گرفت و در پایان فصل پس از ارزیابی های مختلف و بررسی نظرات و دیدگاه های همکاران بخش در جلسات کمیته فنی، به آخرین تحلیل های علمی دست یافتیم و تجزیه و تحلیل و نتایج نهایی حاصل از این مهم، در جلسه ستاد فنی دانه های روغنی استان و با حضور مهندس مهاجر مشاور وزیر ومجری طرح دانه های روغنی کشور در سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه شد.