برگزاری جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در پایگاه تحقیقات باغبانی ورسن

جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در پایگاه تحقیقات باغبانی ورسن وابسته به این مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این جلسه با حضور دکتر فرجی ریاست مرکز، دکتر کیانی معاونت پژوهش و فناوری، دکتر مختارپور رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی، اعضای کمیته فنی بخش و محققان گروه تحقیقاتی باغبانی تشکیل شد. در ابتدا ضمن بازدید از باغ مادری زیتون، طرح‌های در دست اجرا زیتون، پکان و کدوآجیلی بحث و تبادل نظر در مورد نکات و مشکلات فنی و برنامه‌های تحقیقاتی انجام شد.
دکتر مختارپور ضمن ارائه راهکار برای مسائل مطرح شده، به شرح جامع مشکلات کلان تحقیقاتی باغبانی و ریشه یابی مسائل باغبانی استان پرداختند. ایشان احداث کلکسیون و باغ مادری محصولات باغی مهم استان را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فنی بخش و مرکز برشمردند. در ادامه دکتر مختارپور به بررسی بندهای مهم دستورالعمل و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ پرداختند. برخی موارد از جمله مستند سازی و معرفی برون دادها، شناخت محیطی و مسائل و مشکلات منطقه، جشنواره شهید رجائی، فصل نامه بازتاب، ارتباط با کشت و صنعت، واردات فناوری و فعالیت‌های ترویجی و تولید پیاز زعفران به تفصیل شرح داده شد.
سپس دکتر کیانی ضمن تشکر از برگزاری منظم جلسات کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی به شرح برخی موارد پژوهشی پرداختند.
در پایان جلسه دکتر فرجی ضمن تاکید بر ارزش ملی کلکسیون و باغ مادری محصولات باغی، توضیحاتی در مورد تقویت تحقیقات باغبانی پرداختند.