حضور مشاور امور بانوان در بخش های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در راستای معرفی و تدوین برنامه های مرتبط با بانوان مرکز، جلسات مستقل در هر یک از بخش های تحقیقاتی، ایستگاهها و ستاد مرکز با حضور مشاور رئیس مرکز در امور بانوان، مهندس مینا غزائی یان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست های صمیمی برنامه های آتی این کمیته برای بانوان شاغل در مرکز مطرح و نظرات و پیشنهادات سازنده همکاران دریافت گردید و مقرر گردید تا در جلسه عمومی بانوان، کمیته های تخصصی مرتبط با این فعالیت ها تشکیل و اعضای کمیته در پیگیری و اجرای هر چه بهتر این برنامه ها اقدام نمایند.