بازدید معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های پژوهشی و جاری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به اتفاق دکتر محمد زاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از طرح ها، مزارع، انبارهای بذر و برنامه های آزمایشات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و محققان حاضر انجام شد از طرح های تحقیقاتی و دیگر برنامه های در دست اجرا در ایستگاه بازدید کردند و توصیه و هماهنگی های لازم برای فرایند برنامه ها بعمل آمد و نقطه نظرات لازم در راستای سیاست ها و برنامه های مرکز و سازمان تات ارایه شد.