برگزاری نشست رسانه ای دستاوردها و پروژه های تحقیقاتی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشست رسانه ای برنامه ها، دستاوردها و پروژه های پژوهشی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در محل دفتر خبرگزاری ایسنا با هماهنگی روابط عمومی مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه رسانه ای که با حضور دکتر فاطمه شیخ معاون بخش تحقیقات زراعی و باغی و مهندس محمد حسن پناه مسئول روابط عمومی مرکز و خبرنگاران این خبرگزاری برگزار شد اصحاب رسانه حاضر با توضیح دستاوردهای ارزشمند پژوهشی در این حوزه در جریان روند انجام این مهم قرار گرفتند و با توضیحات دکتر شیخ با فعالیت های و آخرین دستاوردهای این حوزه بویژه در موضوع باقلا آشنا شدند.