برگزاری دوره آموزشی مدیریت پهنه های عملیاتی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی مدیریت پهنه های عملیاتی با حضور همکاران مرکز و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۱۱/۰۸/۱۳۹۸ تا ۲۳/۰۸/۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۴۰ نفر از کارشناسان مجموعه مرکز و سازمان می باشد و مدرس این دکتر محمد علی دهقان و مهندس محمد سبزه در قالب ۳۶ ساعت (شش روز) آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.
در این دوره دکتر دهقان محقق مرکز تحقیقات و دبیر محققان معین منطقه یک کشور برای آشنائی مروجان و کارشناسان پهنه با حوزه فعالیت های پهنه های خود، فعالیت های محققین معین و چگونگی ارتباط با محققین، همکاری و مشارکت با برنامه های محققین معین در حوزه پهنه ها، طرح محققین معین در نظام نوین ترویج ، چگونگی فعالیت های محققین معین، اهداف محققین معین و ماموریت های محققین معین در طرح نظام نوین ترویج مطالبی را برای حضار به صورت پاورپوینت ارائه نمودند و سپس در رابطه با مسائل و مشکلات این طرح، راهکارهای بهبودی و اثر بخشی طرح و همکاری و هماهنگی بیشتر با دستاندرکاران اجرای طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت .