گزارش برنامه ها و اقدامات واحد ثبت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در حوزه نهال

برنامه ها و اقدامات واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حوزه نهال در مهرماه ۱۳۹۸ اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص فعالیت های حوزه نهال و بازدیدها و برنامه های به عمل آمده را به شرح زیر اعلام کرد:
· بازدید از نهالستان های دارای مجوز جهت انجام بازرسی ها و ارائه راهنمایی های لازم به تولید کننده
· بازدید از زمین و امکانات متقاضیان درخواست مجوز تولید نهال
· تحویل شناسه های تولید کنندگان نهال استان و بازدید های نظارت بر نصب شناسه ها و تکمیل صورتجلسه های نصب شناسه انجام شد.