بازدید از مزارع کلزا به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

بازدید و پایش دقیق مزارع کلزا به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان دوشنبه یازده فروردین ماه ۱۳۹۹ انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه رئیس بخش و مجری مسئول طرح گل جالیز از مزارع کلزا واقع در روستای لمسک از توابع ورسن بازدید کرده و با توجه به اینکه در سال های اخیر این علف هرز انگل در مزارع استان مشاهده شده و افزایش تراکم آن می تواند خسارت های فراوانی به انواع مزارع وارد کند، بنابراین طرح هایی در مزارع کلزای استان جهت  پایش و بررسی روش های کنترلی به اجرادرآمده است که در بازدید مذکور به بررسی و ظهور گل جالیز در تیمارهای مختلف  پرداخته شد و نتایج ثبت گردید