برگزاری دوره آموزشی وبینار مهارت های برقراری ارتباط موثر در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نخستین دوره آموزشی غیرحضوری و وبیناری مهارت های برقراری ارتباط موثر در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد علی آقاجانی معاون آموزشی مرکز در خصوص سیاست‌های آموزشی مرکز در این برهه حساس گفت: با توجه به شرایط ویژه ای که بدلیل بیماری کوید ۱۹ بر دنیا و کشور حاکم است و با توجه به تاکیدات منابع بهداشتی کشور و پروتکل های این حوزه، تاکید شده است برای کنترل و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، بسیاری از برنامه ها حوزه آموزش در شرایط ویژه محدودیت ارتباط و بویژه محدودیت برگزاری دوره های حضوری  هستیم.

در همین راستا برای تبدیل محدودیت های ارتباط به فضای گسترش دانش، تعداد ۳۰ نفر از همکاران مجموعه جهاد کشاورزی استان شامل ستاد سازمان و شهرستان ها، به مدت ۱۳ ساعت از نخستین دوره آموزشی  و بینار و غیرحضوری مهارت های برقراری ارتباط موثر با تدریس مهندس محمد حسن پناه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این مرکز بهره مند شدند و آموزش های این حوزه را تحت عناوین و سرفصل های کلی دوره:
• تعریف ارتباطات
• اجزای فرایند ارتباط
• سطوح ارتباط
• عوامل موثر در ارتباط
• اصول برقراری ارتباط موثر
• شخصیت،شناخت،خدمت و رفتار مناسب
• قوانین برقراری ارتباط شفاف ) پرسش، گوش کردن، رفتار و همزبانی (
• ارتباطات کلامی و زبان بدن
• مهارت های برقراری ارتباط موثر
• ارتباطات تلفنی
• تکنیک های ورود، حین و خاتمه مذاکره
• موانع ارتباطات موثر
• بایدها و نبایدها در برقراری ارتباط

دریافت نمودند.

پاسخ دهید