تولید شربت سورگوم شیرین و کاربرد آن در فرآورده ­های آردی