بازسازی و آسفالت‌جاده ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان

جاده دسترسی به ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازسازی و آسفالت‌‌شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان در این خصوص گفت: در جهت توسعه فرآیندها و در مسیر توسعه، ارتقا و پیشرفت و سامان بخشیدن به امور ایستگاه برنامه های متنوعی از سوی ریاست مرکز ارائه و در حال پیگیری می باشد و در همین راستا با همت و پیگیری ریاست و معاونان مرکز، جاده اصلی دسترسی به ایستگاه گرگان پس از سال ها مرمت و آسفالت شد.
شایان ذکر است طول مسیر این جاده، چهارصد متر و عرض آن سه و نیم متر می باشد و تمامی هزینه های آن از منابع داخلی مرکز تامین اعتبار شده است.

پاسخ دهید