نشست رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تات

دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست صمیمی با دکتر سید باقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دراین برنامه که با حضور دکتر سید باقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، دکتر غلامرضا گل محمدی مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری و دکتر حسین فرازمند ریاست مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و گروهی از همکاران در محل دفتر ریاست مرکز برگزار شد ضمن اعلام برنامه ی توسعه ای و پژوهشی مرکز و پرسش های و موانع همکاران در این حوزه، در خصوص شیوه های سازمان و راههای ارتقای مرکز و همکاران بحث و گفتگو شد.

پاسخ دهید