برگزاری دوره آموزشی شاخص های مهم کلزا در فرآیند یادداشت برداری در مرکز تحقیقات آموزش گلستان

دوره آموزشی شاخص های مهم کلزا در فرآیند یادداشت برداری ویژه همکاران این مرکز در سالن جلسات ساختمان شهید دکتر غیومیان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۱۷/۱۰/۹۷ و ۱۹/۱۰/۹۷برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۳۹ نفر از کارشناسان این مرگز می باشد که بصورت سلسله برنامه های آموزشی در این مرکز برگزار شد.
مدرس این برنامه مهندس محسن باقری عضو هیات علمی بخش زراعی و باغی این مرکز در قالب۱۶ساعت آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.
چکیده مطالب ارائه شده شامل: مطالبی در خصوص آشنایی با گیاه کلزا و بیماریها و آفات آنها و فصل های کاشت آنها که شامل کشت پاییزه و بهاره و هر کدام دارای یک سری خصوصیات از لحاظ کنترل بیماریها و آفات و بحث علف های هرز و آبیاری و مقدار تناژ آن و مقایسه کشت کلزا با دیگر استانها و سایر کشور ها می باشد.

پاسخ دهید