نشست هم اندیشی زراعت چوب پالونیا در استان گلستان

جلسه هم اندیشی در راستای زراعت چوب گونه پالونیا فورتونی با میزبانی دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و حضور کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در سالن اجتماعات جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص تصمیم گیری جهت توسعه و ترویج این گونه در سالهای آتی برای زراعت چوب در استان گلستان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
– کشت گونه پالونیا فورتونی در قالب طرحهای تحقیقاتی (پایلوتهای ۲ – ۱۰ هکتاری) در خارج از رویشگاهýهای جنگلی استان گلستان در قالب برنامهýهای زراعت چوب
– تهیه طرح مشترک در خصوص نواحی اکولوژیک قابل کشت پالونیا فورتونی در استان گلستان
– تشکیل کارگروه اجرایی زراعت چوب پالونیا در استان با همکاری دانشگاه، مرکز تحقیقات و اداره کل منابع طبیعی و با میزبانی و دبیرخانه دانشگاه

پاسخ دهید